Algemene Voorwaarden

Kleine lettertjes; die probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Omdat ik duidelijkheid belangrijk vind. En jou glashelder wil maken wat je van mij kunt verwachten. Daarom vind je op deze pagina mijn Algemene Voorwaarden zodat je deze op je gemak eens kunt nalezen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische & ICT sector. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. DbI: Designed-by-Ilse (KvK nr. 371 452 81)

2. Opdrachtgever: de wederpartij van DbI. De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dbi.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door DbI gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door DbI verrichtte handelingen.

2. Door aanbetaling van een offerte of andere overeenkomst met DbI verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van DbI en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. De door DbI gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf offerte datum, tenzij anders aangegeven.

2. DbI is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever (schriftelijk) is bevestigd, en een aanbetaling ontvangen is binnen 14 dagen.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DbI zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DbI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien een prijs in een offerte of prijsopgave is gebaseerd op door opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft DbI het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

3. Alle in de offerte(s) en of prijsopgaven van DbI genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen door derde partijen, type- en rekenfouten.

4. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte van de website. Datum van ontvangst van de aanbetaling wordt gehanteerd als startdatum van het project. De website krijgt een under construction pagina. Zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.

5. Facturering van diensten welke ondergebracht cq uitgevoerd worden bij/door derde partijen gebeurt vooraf.

6. Facturering van hosting en domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum).

7. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden na een periode van 3 maanden na goedkeuring verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie beheer op de pagina Diensten.

8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

10. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.

12. In bovenstaande gevallen heeft DbI voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder dat opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

1. Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer voor een bestaande website.

2. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.

3. Het toevoegen van nieuwe content op bestaande pagina’s wordt op uurtarief aan de Opdrachtgever doorberekend. Zie hiervoor ‘beheer’ op de pagina ‘Diensten’.

4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de inhoud van alle content die via zijn Account op de website wordt geplaatst.

5. Opdrachtgever staat ervoor in dat aangeleverde content juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan DbI te verstrekken ten behoeve van de levering van de producten en/of diensten. De opdrachtgever vrijwaart DbI tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, templates en het regelmatig maken van een backup van de database.

2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

3. In geval hosting door opdrachtgever bij een derde partij is ondergebracht zal opdrachtgever aan DbI alle benodigde (inlog)gegevens verstrekken zodat DbI toegang heeft tot het technische gedeelte van de website (FTP).

1. Alle aan DbI verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

2. Alle door DbI ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door DbI voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.

3. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evtueel benodigd copyright.

1. DbI en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van DbI zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedragen.

3. De aansprakelijkheid van DbI stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.

4. DbI kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt. In geval van overmacht is DbI gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

5. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan DbI kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van DbI kan worden gevergd.

6. DbI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop DbI geen invloed kan uitoefenen.

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. DbI kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. DbI heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

5. DbI is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door DbI doorgevoerd.

6. DbI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

7. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

8. De door DbI vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

9. Door DbI of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van DbI.

10. Geschillen tussen DbI en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door DbI van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Alkmaar.